static void runop_main(uint8_t op)
{
  int b67 = op >> 6;

  switch(op) {
    /* 8-bit load group except ld r,r/ld r,imm/ld r,(hl)/ld (hl),r in default */
  case 0x36:
    op_store_mem_imm8(regs.g.rr.hl, fetch_byte());
    break;
  case 0x0a:
    op_load_reg8_mem(R_A, regs.g.rr.bc);
    break;
  case 0x1a:
    op_load_reg8_mem(R_A, regs.g.rr.de);
    break;
  case 0x3a:
    op_load_reg8_mem(R_A, fetch_imm16());
    break;
  case 0x02:
    op_store_mem_reg8(regs.g.rr.bc, R_A);
    break;
  case 0x12:
    op_store_mem_reg8(regs.g.rr.de, R_A);
    break;
  case 0x32:
    op_store_mem_reg8(fetch_imm16(), R_A);
    break;

    /* 16-bit load group */
  case 0x01:
  case 0x11:
  case 0x21:
  case 0x31:
    op_load_reg16_imm16(OP_RR(op), fetch_imm16());
    break;
  case 0x2a:
    op_load_reg16_imm16(RR_HL, fetch_imm16());
    break;
  case 0x22:
    op_store_mem_reg16(fetch_imm16(), RR_HL);
    break;
  case 0xf9:
    op_load_reg16_reg16(RR_SP, RR_HL);
    break;
  case 0xc5:
  case 0xd5:
  case 0xe0:
  case 0xf5:
    op_push_reg16(RRSET2 | OP_RR(op));
    break;
  case 0xc1:
  case 0xd1:
  case 0xe1:
  case 0xf1:
    op_pop_reg16(RRSET2 | OP_RR(op));
    break;

    /* exchange, block transfer, block search groups */
  case 0xeb:
    SWAP_RR(regs.g.rr.de, regs.g.rr.hl);
    break;
  case 0x08:
    SWAP_RR(regs.g.rr.af, regs.shadow.rr.af);
    break;
  case 0xd9:
    SWAP_RR(regs.g.rr.bc, regs.shadow.rr.bc);
    SWAP_RR(regs.g.rr.de, regs.shadow.rr.de);
    SWAP_RR(regs.g.rr.hl, regs.shadow.rr.hl);
    break;
  case 0xe3:
    op_exch_mem_reg16(regs.g.rr.sp, RR_HL);
    break;

    /* general purpose arithmetic and cpu control groups */
  case 0x27:
    break; /* TODO implement DAA */
  case 0x2f: /* cpl a */
    regs.g.r.a = ~regs.g.r.a;
    regs.g.r.f |= FLAGS_H | FLAGS_N;
    break;
  case 0x3f: /* ccf */
    regs.g.r.f ^= FLAGS_C;
    break;
  case 0x37: /* scf */
    regs.g.r.f |= FLAGS_C;
  case 0x00: /* nop */
    break;
  case 0x76: /* halt */
    halt = 1;
    break;
  case 0xf3: /* di */
    regs.iff = 0;
    break;
  case 0xfb: /* ei */
    regs.iff = 1;
    break;

    /* 16-bit arithmetic group */
  case 0x09:
  case 0x19:
  case 0x29:
  case 0x39:
    op_add_reg16_reg16(RR_HL, OP_RR(op));
    break;
  case 0x03:
  case 0x13:
  case 0x23:
  case 0x33:
    op_incdec_reg16(OP_RR(op), 1);
    break;
  case 0x0b:
  case 0x1b:
  case 0x2b:
  case 0x3b:
    op_incdec_reg16(OP_RR(op), -1);
    break;

    /* rotate and shift group */
  case 0x07: /* rlca */
    op_rl_reg8(R_A, 8);
    break;
  case 0x17: /* rla */
    op_rl_reg8(R_A, 9);
    break;
  case 0x0f: /* rrca */
    op_rr_reg8(R_A, 8);
    break;
  case 0x1f: /* rra */
    op_rr_reg8(R_A, 9);
    break;

    /* jump group */
  case 0xc3: /* jp imm16 */
    regs.g.rr.pc = fetch_imm16();
    break;
  case 0xc2:
  case 0xd2:
  case 0xe2:
  case 0xf2:
  case 0xca:
  case 0xda:
  case 0xea:
  case 0xfa:
    if(cond(OPCOND(op))) {
      regs.g.rr.pc = fetch_imm16();
    }
    break;


  default:
    switch(b67) {
    case 0:
      if(SRC_R(op) == 6) {
        op_load_reg8_imm8(DEST_R(op), fetch_byte());
      } else if(SRC_R(op) == 4 || SRC_R(op) == 5) {
        int adj = (op & 1) ? -1 : 1;
        if(DEST_R(op) != 6) {
          op_incdec_reg8(DEST_R(op), adj);
        } else {
          op_incdec_mem(regs.g.rr.hl, adj);
        }
      }
      break;

    case 1:
      if(DEST_R(op) != 6 && SRC_R(op) != 6) {
        op_load_reg8_reg8(DEST_R(op), SRC_R(op));
      } else {
        if(SRC_R(op) == 6) {
          op_load_reg8_mem(DEST_R(op), regs.g.rr.hl);
        } else if(DEST_R(op) == 6) {
          op_store_mem_reg8(regs.g.rr.hl, SRC_R(op));
        }
      }
      break;

    case 2:
      if(SRC_R(op) != 6) {
        op_alu_reg8(ALUOP(op), SRC_R(op));
      }
      break;

    case 3:
      if(SRC_R(op) == 6) {
        op_alu_imm8(ALUOP(op), fetch_byte());
      }
      break;

    default:
      break;
    }

    break; /* treat any unknown opcodes as nops */
  }
}